top of page

Lite information till dig som vill ta en kull eller bli uppfödare 

Många,många av oss har lekt med tanken att låta vår vackra och så snälla hona få kattungar någon gång och själva få njuta av små, ulliga gosbollar! Och kanske är det en bra idé? Jag tänkte delge lie erfarenheter och lite information i den här texten, så kan du själv fundera på om du har den ork och de kvaliteter som behövs för att bli en bra uppfödare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       S*Hallongläntans Janina Juvel  "Puzzel" -  tre veckor gammal

 

 

Som uppfödare åtar man sig ett avelsmässigt ansvar gentemot rasen och kunskaper krävs i kattens skötsel, genetik och ärftlighetslära, sjukdomar, rasstandard, avel, ansvar mot kattungeköparen samt kunskap om sitt förbunds stadgar och regler och de svenska lagarna.

Uppfödning handlar inte om att reproducera katter. Målsättningen är rastypiska, friska och sunda katter, fria från defekter och med god mentalitet. Det är enligt svensk lag förbjudet att avla på djur med ärftliga defekter.

Föda upp katter är dessutom dyrt, mycket dyrt. Har jag en buffert som täcker upp olika saker som kan uppstå? 
 

Så – vad mer behöver jag tänka på?

 

 

Kunskap om min ras

 

Eftersom all avel – oavsett om man bara tar en kull eller om man vill satsa mer och lägga upp ett avelsprogram – innebär ett mycket stort och tungt ansvar gentemot både rasen och köparna är det viktigt att man sätter sig in i sin egen ras och lär sig allt man bara kan om den!

 

Finns det några rasbundna sjukdomar som man behöver hålla extra mycket uppmärksamhet på? Finns det tester som rekommenderas att man gör innan man ens funderar på en parning? Om den katt som jag så gärna vill ta en kull på är en huskatt – hur mycket vet jag ö.h.t om förfädernas sjukdomar och vad katten skulle kunna bära på?

 

Ett bra sätt att lära känna sin ras är att läsa det som respektive rasring har skrivit på sina hemsidor, och ett annat mycket bra sätt är att sitta och lyssna noga på vad domarna har att säga om katterna på en utställning! Många domare är måna om att lära ut det de kan om rasen och visar gärna vad som är bra och vad som skulle kunna vara bättre på katterna för publiken. Prata med de personer som ställer ut katterna och ställ dem massor av frågor!

 

Har du redan en katt som du kanske skulle vilja ta i avel rekommenderas det att du ställer ut den några gånger så att du får en hint om vilken standard din katt har och vad som skulle kunna förbättras till nästa generation. Om katten inte får betyget excellent i bedömningen skulle det vara bättre om du letade efter en annan katt att använda i en framtida avel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨                                     SC & IP S*Cas-Sus Edward Cullen 5 månader på utställning, buren av assistenten (dvs av mig)

 

 

Kunskap om stamtavlor

 

En nästan oumbärlig hjälp när det gäller att kontrollera stamtavlor, räkna ut inavelsgrad och se efter vilka katter som eventuellt skulle dubbleras i den tänkta parningen är Pawpeds ! Där kan man förutom se sin katts stamtavla (om den är inlagd förstås, annars skickar du in en kopia av stamtavlan till den som är ansvarig för den databas som är knuten till din ras) också lägga in provparningar och se hälsostatistik. Man kan här lätt se vilken inavelsgrad t ex det blir i olika led mellan två valda föräldrar.

 

Det är mycket viktigt också att ha kunskap om vilka kattindivider som man inte bör dubblera vid en parning! Det kanske finns en förfader som har gett HCM eller njursjukdom i ett tidigare led, och då är det dumt att dubblera denne.

Genom Pawpeds kan du också se vilka utparningar som är gjorda genom tiderna i din katts stamtavla – dvs katter i en annan ras. När du ser detta kan du fråga dig om detta är något du kan acceptera utan problem, eller om du vill avla på en katt med ”ren” stamtavla.

 

 

Kunskap om genetik

 

När man planerar en parning behöver man känna till en del om genetik också. Om det finns ärftliga sjukdomar bakåt är det bra om man vet hur man ska tackla det, t ex.

Det är också grundläggande att man kan sin egen katts färg och teckning och vad den färgen ihop med en annan färg och teckning kan ge för resultat. Man kan hitta färg- och andra utfallstabeller på många hemsidor som är till väldigt stor hjälp!

 

Förutom det man ser med blotta ögat kan katten också bära på en del andra saker genetiskt som gör att färgutfallet blir annorlunda än man trott – katten kan t ex bära på dilution och choklad. Då är det bra om man vet hur dessa och andra saker påverkar utgången.

 

Om man inte med säkerhet kan utläsa ur stamtavlan vad ens egen katt bär genetiskt när det gäller färg kan man ta ett enkelt DNA-test för att kontrollera det.

 

 

Kunskap om dräktighet, förlossning och hantering av kattungar

 

Nu kan det vara dags för parning och om det tar sig och hela dräktigheten går bra blir det kattungar efter 65 dagar. Om man inte har känt det tidigare i planeringsprocessen, så blir det mer kännbart nu att man behöver en person till hjälp att bolla oroliga frågor med – dvs en mentor! Det är inte alltid som allt går som man trodde och då känns det bra att ha en person man litar på att fråga om allt möjligt. Mentorn har säkert inte svar på alla frågor, men vet troligtvis var h*n kan få reda på det.

 

Förlossningen kan vara kritisk för kattungarna – och för mamman om det vill sig illa. Går allt som det ska behöver man inte göra något alls, bara sitta bredvid och hålla tass och njuta av livets mirakel! Men ibland går det inte lika bra – mamman kanske inte har tillräckligt starka värkar för att få ut dem, en unge kanske har fastnat på vägen ut, eller det kanske är trafikstockning. I de fallen och andra behöver man åka in till veterinär och snitta mamman för att rädda hennes och förhoppningsvis också kattungarnas liv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

                                                         EC N*Reliance´s Angelique Zinfandel - "Fanny" - 6 veckor gammal. Foto: Gry Wigum

 

 

Är du kall nog att ta bort en icke livsduglig unge? Föds den med gomspalt eller med tarmarna på utsidan t ex måste man ta bort den omedelbart . För det mesta måste man lita till sin egen förmåga i det fallet, det finns oftast inte tid till att åka in till veterinär och göra det.

 

Om allt har gått bra och alla är friska är det sedan bara att glädjas över livet! Kattungarna har olika utvecklingsfaser som kräver olika behandling, så det är viktigt att man läser in sig på vad de behöver.

 

 

Kunskap om lagar och regler – skrivna och oskrivna

 

Du behöver också veta vilka lagar och regler som gäller vid hantering av kattungar samt vid försäljning. Mycket kan man lära sig genom att läsa på de olika officiella forum som finns och i litteraturen, men vissa saker behöver du din mentor till.

 

Lagar som man måste ta hänsyn till är t ex Djurskyddslagarna som man kan läsa om på Jordbruksverkets hemsida, och man bör också känna till vad Konsumentköpslagen och vad Köplagen innebär för dig som säljare och för köparen. Man blir t ex automatiskt uppfödare när man tar en kull, även om det är den enda kullen man någonsin gör och även om kullen är en huskattkull. Det innebär i sin tur att man i laglig mening blir ekonomiskt ansvarig för alla sålda / placerade kattungar en lång tid efter att de har flyttat.

 

Utöver det har ditt förbund också ett regelverk man måste hålla sig till, och detta kan man läsa in sig på via deras respektive hemsidor.

Det finns också en del oskrivna lagar i kattvärlden som man behöver känna till. Vilka som gäller för just din ras kan din mentor hjälpa dig att redo ut eftersom. Det kan gälla allt från restriktioner till vilka hanar som bör användas eller hur man bemöter nya situationer.


 

LYCKA TILL i dina avelsplaner och hoppas att du får njuta av allt underbart som hör till kattuppfödningens framsidor!

 

 

 

Some information to you who wants to be a breeder

Many, many of us have played with the idea to let our beautiful and so nice female getting kittens sometime and very few enjoy small, woolly cuddlers! And maybe it's a good idea? I thought to share some experiences and some information in this text, so can you consider whether you have the strength and the qualities needed to become a good breeder. 

 

As breeders commit themselves to a breeding level responsibility to breed and skills required in the cat's care, genetics and heredity, disease, breed standard, breeding, kitten responsibility towards the customer, and knowledge of his union's statutes and regulations and the Swedish laws.
Breeding is not about reproducing cats. The goal is breed typical, healthy cats, free of defects and with good mentality. That's according to Swedish law prohibits breed animals with genetic defects.
Breeding cats is also expensive, very expensive. Do I have a buffer that covers up different things that can occur?

So - what more do I need to consider?

Knowledge of my breed


Since all breeding - no matter if you just take a litter or if you want to spend more and put up a breeding program - involves a very large and heavy responsibility to both the race and the buyers, it is important to put into their own race and learn everything you can about it!


Are there any rasbundna diseases that you need to keep extra attention on? Are there tests recommended to do before even thinking about a pairing? If the cat that I really like to take a litter is a domestic cat - how much do I know about ö.ht ancestral diseases and what the cat would be able to carry on?


A good way to get to know its breed is to read what each rasring have posted on their websites, and another very good way is to sit and listen carefully to what the judges have to say about the cats at a show! Many judges are eager to teach what they could about the breed and showing love what is good and what could be better for the cats to the audience. Talk to the people who exhibit the cats and set them lots of questions!


Do you already have a cat that you might like to take in breeding, it is recommended that you set it out a few times so you get a hint of what standard your cat has and what could be improved for the next generation. If the cat does not get excellent score in the assessment, it would be better if you were looking for another cat to use in a future breeding.?

 

Knowledge of pedigrees


An almost indispensable help when it comes to controlling pedigrees calculate inbreeding and see which cats might be duplicated in the proposed pairing Pawpeds ! There you can except to see his cat's pedigree (if it is available, of course, otherwise please submit a copy of their pedigree to the person responsible for the database that is tied to your race) also put provparningar and see health statistics. Here we can easily see which inbreeding example, it becomes a different level between two selected parents.


It is very important also to have knowledge about the cat individuals that they should not duplicate at a pairing! There may be an ancestor who has HCM or kidney disease at an earlier stage, and then it's silly to duplicate it.
By Pawpeds you can also see which outcrosses that are made through the ages in your cat's pedigree - that cats in a different race. When you see this, ask yourself if this is something you can accept without problems, or if you want to breed a cat with "pure" pedigree.

 

 

Knowledge of genetics


When planning a mating need to know a lot about genetics too. If there are hereditary diseases backwards, it's good if you know how to tackle it, for example.
It is also essential that you can own cat's color and markings and what that color with another color and markings can deliver. One can find the color and other outcomes tables on many websites that are very big help!


In addition to what you see with the naked eye the cat may also carry some other things genetically that makes color the outcome will be different than estimated - the cat, for example, carry on dilution and chocolate. Then it's good if you know how these and other things affect the output.


If it will not necessarily be inferred from the pedigree as one's own cat wears genetically in terms of color, you can take a simple DNA test to check it.

 

 

Knowledge of pregnancy, delivery and management of kittens


Now it may be time for mating and if it takes itself and throughout gestation goes well will the kittens after 65 days. If you have not known it earlier in the planning process, so it will be more noticeable now that you need a person to help to bounce anxious questions with - ie a mentor! It is not always that everything goes as you thought and it feels good to have a person you trust to ask about everything. The mentor has certainly not answer all questions, but know probably was h * n can get out.


Labour can be critical for the kittens - and for the mother if things go badly. If everything goes as it should, you do not do anything at all, just sit next to and holding paw and enjoy the miracle of life! But sometimes it is not as good - the mother may not have strong enough labor to get them out, a kid might have been stuck on the way out, or maybe it's traffic jam. In these cases and others need to go to the vet and chopping mother to save her and hopefully the kitten's life.

 

Are you cold enough to remove a nonviable kitten? Born with the palate or the intestines on the outside, for example, you have to remove it immediately. For the most part you have to trust in their own abilities in that case, there's usually no time to go to the vet and do it.


If everything has gone well and everyone is healthy, it is then only to rejoice over life! The kittens have different development stages that require different treatment, so it is important to read up on what they need.

 

 

 

Knowledge of the laws and rules - written and unwritten


You also need to know the laws and regulations regarding the handling of the kittens and the sale. Much can be learned by looking at the various official forums that are available and in the literature, but some things you need your mentor.
Laws that must be taken into account are, for example, animal welfare laws that you can read about on the Board's website, and you should also know what the Consumer Sales Act and what the Sale of Goods Act means for you as a seller and the buyer.
Beyond that, your union is also a set of rules must be adhered to, and this one can read up on via their respective websites.
There are also some unwritten rules in cat world that you need to know. Which rules apply to your race, your mentor help you set out since. It can be anything from restrictions to which males should be used or how to deal with new situations.

Good luck in your breeding plans and hope you enjoy everything wonderful that belong to kattuppfödningens faces!

 

bottom of page