top of page

Ragdollens historia

Utvecklingen av den underbara kattrasen Ragdoll tog sin början i Riverside i USA 1965 av en driftig kvinna som hette Ann Baker. Hennes granne mrs Pennel försåg ständigt större delen av länet med nya kattungar, bl a genom sin vita, långhåriga huskatthona Josephine, jämte en mängd andra katter. Josephine gick fritt ute och parade sig med vem hon ville, och det gjorde hon väldigt ofta – hon hade flera kullar varje år.

S*Hallongläntans Janina Juvel. 3 veckor gammal

Ann Baker själv hade uppfödning av Perser och Balines under stamnamnet Raggedy Ann, och hon brukade låna in en svart, perserliknande hane från sin granne till sina parningar. Det var Blackie, som var son till nämnda Josephine. Baker fick en gång syn på en bror till Blackie - Daddy Warbucks - som hon tyckte mycket om. Han var maskad på ett sätt, som vi idag kallar mitted med bläs och hade blåa ögon. Ingen vet vem hans pappa är, men han kallas Beauty i databasen. Det är alltså inte hans namn, utan bara en beteckning.

Josephine - urmodern till alla Ragdolls

Baker bestämde sig för att skapa en ras med Blackie och Daddy Warbucks som grundpelare, en ras som skulle ha alla de egenskaper som deras mor visade upp efter en mycket traumatisk olycka hon genomgått. De skulle vara stora, snälla och vara maskade med blå ögon. Dessutom skulle de alla uppvisa Bakers (obs! Inte helt de moderna uppfödarnas!) fem definitioner på en Ragdoll:

 

  • Ragdollen är en relativt stor ras

  • Ragdollen är mindre känsliga för smärta

  • Ragdollen saknar självbevarelsedrift

  • Ragdollens päls tovar inte

  • Ragdollen har förmågan att slappna av totalt i kroppen när man lyfter upp den

 

Aveln startades med att båda hanarna parades tillbaka på sin mamma Josephine. Blackie fick bl a en dotter som kallades för Buckwheat (RAG n), som var en svart Burmaliknande katt med tjock päls, och Daddy Warbucks fick bl a en dotter som Ann kallade Fugianna (RAG n 03). Dessa fyra står tillsammans som urföräldrar till alla Ragdolls som existerar idag.

Daddy Warbucks

Ann Baker med Fugianna

Aveln delades efter detta upp i två olika sidor – darkside med Blackie och Buckwheat som urföräldrar och lightside med Fugianna och Daddy Warbucks som urföräldrar. Planen var att skapa en genetisk uppdelning mellan de två olika sidorna. Detta var för att i kommande steg kunna avla in en rasren katt med en annan genpool, och på så sätt undvika de genetiska defekter som följer vid hård inavel.

I en film där Baker själv försöker redogöra för hur hon skapat rasen, säger hon att hon hade ett nära samarbete med ett universitet, för att göra utvecklingen så genetiskt bra som möjligt.

 

Katterna som tillhörde light side var längre och slankare i sitt uttryck. De hade ett längre nosparti och öronen såg ut som Balinesöron.

Darkside-katterna däremot var kortare i ansiktet, hade betydligt mindre öron och hade en bastant, cobby kropp.

 

Bakers tanke med detta var att skapa en perfekt Ragdoll genom att para ihop de båda sidorna med varandra så småningom.

Baker talar om att hon använde sig av en ”återföringsprocess”, vilket kan tolkas som att hon parade tillbaka senare generationers hanar på stammodern Josephine. När hon gjorde detta på light side fick hon fram blåa och lila katter och när det gjordes på dark side blev resultatet bl a svart-pointade katter – vad det nu betyder?

 

Uppdelningen på light side och dark side var något hon säger att hon jobbade med i nästan 30 år. Då kände hon att hon åstadkommit det mål hon hade satt upp, med en bred varierad genpool där alla katter ändå spåras tillbaka till en och samma urmoder, Josephine.

 

 

De första Ragdollarna som registrerades var Raggedy Ann Tiki (RAG b) och Raggedy Ann Kyoto (RAG n 04). Båda var födda under sommaren 1965, Vintern 1966 hade NCFA

 

År 1970 fanns det 65 Ragdolls registrerade, och alla dessa uppfyllde mrs Bakers krav på rasen. Alla de kattungar som inte gjorde registrerades aldrig.

Den första uppfödaren som Ann Baker sålde ett avelspar till var Denny Dayton, som senare sammankallade alla (inklusive Ann) till ett möte. Detta möte ledde till att en ny klubb bildades; The Ragdoll Society som 1978 blev Ragdoll Fanciers Club (RFC). De tog bl a på sig det stora arbetet att börja samla in information för att kunna dokumentera det stora stamträdet och de fortsatte även att jobba för att alla organisationerna skulle godkänna rasen.

 

Arbetet i RCF gav resultat – alla förbund godkände rasen, som sista förbund att godkänna var CFA 1993. 

Nästa steg i utvecklingen kommer när ragdollen exporteras till England 1981. Det var två brittiska damer från Norfolk, Lulu Rowley (Petil-lu cattery) och Pat Brownsey (Patriarca cattery) som mötte upp sina fyra Blossom Time-katter på flygplatsen. Dessa katter och några fler importerade katter fick utgöra grunden för den europeiska delen av Ragdollutvecklingen. De arbetade med alla tre varianter – colourpoint, bicolour och mitted och i alla fyra färger brun, blå, choklad och lila. Intresset för rasen ökade snabbt inom England, ute i Europa och ända ner till Australien.

Många kattförbund i Europa vägrade dock under lång tid att godkänna en ras som sades inte kunna känna smärta, bli rädd eller försvara sig själv. Som tur är har många av dessa missförstånd klarats ut och Ragdollen är en av de mest växande raserna i kattuppfödningens historia. 

Den 2 september 1991 kom Ragtime Phoebe till Norge och Solveig B Damsgaard och i oktober samma år importerades den första avelskatten till Sverige från England, Such Fun Misty Night, importerad av Maria Staaf På de tjugo år som har gått sedan dess har ragdollaveln i Norden fullkomligen exploderat och rasen har varit den mest populära i Sverige under flera år i rad, under år 2012 registrerades 1929 st nya ragdolls i Sverak - och då får man tänka på att vi har fler förbund i Sverige! 

The history of Ragdolls

The development of the wonderful Ragdoll cat breed began in Riverside in the U.S. in 1965 by an enterprising woman named Ann Baker. Her neighbor Mrs. Pennel provided the ever-growing part of the county with new kittens, partly through his white, long-haired domestic cat female Josephine, along with a host of other cats. Josephine walked free out and mated with whomever she wanted, and she did very often - she had several litters each year.

Ann Baker herself had breeding of Persian and Balinese during tribal name Raggedy Ann, and she used to borrow a black Persian male-like from its neighbor to their matings, Blackie, who was the son of the said Josephine. Baker was once spotted a brother Blackie - Daddy Warbucks - which she liked very much. He was masked in a way that we today call mitted with a blaze and had blue eyes. No one knows who his father is, but he called Beauty in the database. It is not his name but just a name.

Baker decided to create a breed with Blackie and Daddy Warbucks as pillars, a breed that would have all the features that their mother showed up after a very traumatic accident, she has undergone. They would be great, and please be masked with blue eyes. Moreover, they all exhibit Bakers (note: Not the modern breeders!) five definitions of a Ragdoll:

 

  • Ragdolls is a relatively large breed

  • Ragdolls is less sensitive to pain

  • Ragdolls lacks self-preservation

  • Ragdolls fur felts not

  • Ragdolls has the ability to relax completely in the body when you lift it up

Breeding was started by two males mated back to their mother Josephine. Blackie got including a daughter who was called Buckwheat (RAG n), which was a black cat with Burmese similar thick fur, and Daddy Warbucks did include a daughter, Ann-called female called Fugianna (RAG n 03). These four standing together as first parents to all Ragdolls that exists today.

The breeding was after this up into two sides - the dark side with Blackie and Buckwheat as first parents and the light side with the female called Fugianna and Daddy Warbucks who first parents. The plan was to create a genetic differentiation between the two sides. This was because in the next step to breed a pure bred cat with a different gene pool, and thus avoid the genetic defects resulting in strong inbreeding.

In a film where Baker herself trying to explain how she created the breed, she says she had a close collaboration with a university, to make development as genetically well as possible.

 

The cats that belonged light side was longer and more slender in its expression. They had a longer muzzle and ears looked like Balinesears.

Darkside-cats however were shorter in the face, had significantly smaller ears and had a burly, cobby body.

 

Bakers thought of this was to create a perfect Ragdoll by pairing the two sides together eventually.

Baker says that she used a "reversal process" which can be interpreted that she paired back later generations of males in the tribe mother Josephine. When she did this on light side, she was blue and purple cats and when it was done on darkside resulted eg black-pointed cats - whatever that means?

 

The split between light side and dark side was something she says she worked with for almost 30 years. When she felt she accomplished the goal she had set up, with a wide varied gene pool where all the cats still be traced back to a single progenitor, Josephine.

 

 

The first Ragdolls recorded was Raggedy Ann Tiki (RAG b) and Raggedy Ann Kyoto (RAG n 04). Both were born in the summer of 1965, Winter 1966, NCFA

 

In 1970, there were 65 registered Ragdolls, and all of these met Mrs. Baker's claim on the breed. All of the kittens who did never registered.

The first breeder Ann Baker who was selling a breeding pair to where Denny Dayton, who later summoned all (including Ann) to a meeting. This meeting led to a new club was formed, with The Ragdoll Society which in 1978 became the Ragdoll Fanciers Club (RFC). They took part on the great work to start gathering information to document the genealogical tree, and they continued to work for all organizations would approve the breed.

 

The work of RCF yielded results - all federations recognized the breed, which last covenant to approve the CFA in 1993.

Next step comes when ragdoll exported to England in 1981. There were two British ladies from Norfolk, Lulu Rowley (Petil-lu cattery) and Pat Brownsey (Patriarca cattery) that met their four Blossom Time-cats at the airport. These cats and a few more imported cats were the basis for the European part of Ragdollutvecklingen. They worked with all three variations - color point, bicolour and mitted and in all four colors, brown, blue, chocolate and lilac. Interest in the breed grew rapidly in the UK, in Europe and all the way down to Australia.
Many cat unions in Europe refused for a long time to approve a race that was said not to feel pain, get scared or defend himself. Luckily, many of these misunderstandings clarified and Ragdoll is one of the fastest-growing breeds in the catbreeding history.​

On 2 September 1991, Ragtime Phoebe to Norway Solveig B Damsgaard and in October of that year, imported the first breedingcat to Sweden from England, Such Fun Misty Night, imported by Maria Staaf In the twenty years that have passed since then the ragdollbreeding in Scandinavia has exploded and the breed has been the most popular in Sweden for several years in a rowin 2012 recorded 1,929 pcs new ragdolls in SVERAK - and then you have to consider that we have more unions in Sweden!

bottom of page